Login


Previous

Kalender1.Juni2.Juni3.Juni4.Juni5.Juni6.Juni7.Juni

Praxistag 8H

Letzter Termin für eine freiwillige Wiederholung8.Juni9.Juni

Bewegl. Ferientag10.Juni11.Juni12.Juni13.Juni14.Juni

GEKO (GSKO/SEKO)

Praxistag 8H15.Juni16.Juni17.Juni18.Juni19.Juni20.Juni

Ersatztermin Bundesjugendspiele SEK I21.Juni

Praxistag 8H

Laufbahnkonferenz 5

Übergangskonferenz 4/5

Ersatz Bundesjugendspiele GS22.Juni

Klasseneinteilung JG 123.Juni

Notenschluss AK24.Juni25.Juni26.Juni

Jugendverkehrsschule Ü1 JG 427.Juni

GRT

Elternabend des neuen 1. Jahrganges28.Juni

Notenkonferenz AKs

Praxistag 8H29.Juni30.Juni

Jugendverkehrsschule Ü2 JG 4

Next